1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. UAB SMUIKAS (toliau - „mes“ arba parfumerija-tau.lt) yra įsipareigojusi saugoti ir gerbti Jūsų privatumą. Dedame visas pastangas, kad mūsų atliekamas asmens duomenų tvarkymas atitiktų 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas).  

1.2. Jūsų asmens duomenų valdytojas yra UAB SMUIKAS, juridinio asmens kodas 126031559, adresas Linkmenų 25, Vilnius 08217, el. Paštas info@parfumerija-tau.lt, smuikasinfo@yahoo.com  

1.3. Prašome įdėmiai perskaityti šią Privatumo politiką, kad suprastumėte, kokiais tikslais renkame Jūsų duomenis, taip pat, kaip juos naudosime.

1.4. Privatumo politikoje apžvelgiamos šios temos:

1.4.1. Jūsų asmens duomenų naudojimo tikslai;

1.4.2. asmens duomenų perdavimo tretiesiems asmenims atvejai ir perduodami duomenys;

1.4.3. Jūsų asmens duomenų saugojimo laikotarpis;

1.4.5. Jūsų teisės;

1.4.6. slapukų naudojimas;

1.4.9. būdai susisiekti su mumis.

1.5. Pirmą kartą lankantis mūsų interneto svetainėje mes paprašysime Jūsų patvirtinti, jog sutinkate, kad būtų naudojami slapukai šioje Privatumo politikoje išdėstytomis sąlygomis. 

2. KAIP NAUDOJAME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS

2.1. Jūsų vardas, pavardė, mokėtojo adresas, pristatymo adresas ir kontaktiniai duomenys 

(Jūsų elektroninio pašto adresas, telefono numeris, Facebook paskyra) 

2.1.1. Susisiekdami užsakymo pateikimo metu Jūsų nurodytu telefono numeriu, kai užsakote prekę ir suvedate savo duomenis, bet neatliekate apmokėjimo.

Tai būtina, kad galėtume naudoti Jūsų nurodytą telefono numerį siekiant susisiekti su Jumis ir padėti užbaigti pradėtą apmokėjimo procesą bei suteikti konsultaciją dėl iškilusių klausimų. Tokiu būdu siekiame teisėtų mūsų interesų teikti kokybiškas, Jūsų lūkesčius atitinkančias 

paslaugas, užtikrinant Jums galimybę įsigyti Jums reikalingas prekes. Jūs galite bet kada išreikšti nesutikimą dėl tokio Jūsų duomenų naudojimo. 

2.1.2. Pristatydami Jūsų įsigytas prekes Jūsų nurodytu mokėtojo ir (arba) pristatymo adresu, paruošdami užsakymą atsiėmimui prekių išdavimo vietoje ir išrašydami sąskaitą faktūrą.

Tai būtina, kad galėtume vykdyti savo sutartinius įsipareigojimus Jums. Mes neturėsime galimybės išsiųsti Jums ar sudaryti galimybę atsiimti užsakytas prekes, jei Jūs nenurodysite savo vardo, pavardės, adreso ir kontaktinių duomenų.

2.1.3. Dėl sukčiavimo prevencijos ir nustatymo. Tai būtina, siekiant užkirsti kelią sukčiavimui ir nustatyti sukčiavimo atvejus, kad apsaugotume Jus ir UAB Smuikas

2.2. Mes naudojame Jūsų asmens duomenis šioje Privatumo politikoje nurodytais tikslais ir tais atvejais, kai būtina vykdyti arba ginti teisėtus reikalavimus. Dėl šios priežasties Jūsų asmens duomenis mes tvarkome remdamiesi teisėto intereso pagrindu, siekdami apginti bei užtikrinti savo, Jūsų ir kitų teises.

2.3. Jūsų asmens duomenis taip pat galime tvarkyti, kai tai yra būtina siekiant vykdyti mums privalomą teisinę prievolę arba apsaugoti Jūsų arba kito fizinio asmens gyvybiškai svarbius interesus. 

3.   KOKIUS ASMENS DUOMENIS PERDUODAME TRETIESIEMS ASMENIMS

3.1. Mes norime įgyti ir išlaikyti Jūsų pasitikėjimą, todėl Jūsų asmens duomenis perduosime tik būtinais atvejais.

3.2. Jūsų asmens duomenis galime perduoti toliau išvardytų kategorijų duomenų gavėjams:

3.2.1. Su prekių pirkimu susijusias finansines operacijas interneto svetainėje gali tvarkyti mūsų mokėjimo paslaugų teikėjai. Jūsų finansinių operacijų duomenis savo mokėjimo paslaugų teikėjams atskleidžiame tik tiek, kiek būtina mokėjimo operacijoms atlikti, pinigams grąžinti ir skundams nagrinėti;

3.2.2. Specifinėms paslaugoms teikti Jūsų asmens duomenis galime perduoti kitiems paslaugų teikėjams, pavyzdžiui, interneto svetainės paslaugų teikėjams, kurjerių tarnyboms, serverių ir jų techninės priežiūros paslaugų teikėjams, elektroninio pašto paslaugų teikėjams,  duomenų apsaugos pareigūno paslaugų teikėjams.

3.3. Mes pasitelkiame tik tuos paslaugų teikėjus, kurie yra įdiegę/įsipareigoja įdiegti atitinkamas technines ir organizacines priemones, kurios užtikrintų atitinkamą duomenų tvarkymo saugos lygį, atitinkantį fizinių asmenų, kurių duomenys bus tvarkomi pagal duomenų tvarkymo sutartį, teisių ar laisvių pažeidimo riziką, o toks duomenų tvarkymas atitiktų Bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalavimus.

3.4. Jūsų asmens duomenis galime perduoti ne tik aukščiau nurodytais atvejais, bet ir vykdydami savo teisinius įsipareigojimus, taip pat iškilus būtinybei apsaugoti Jūsų ar kitų asmenų interesus. 

4.   KIEK LAIKO SAUGOME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS

4.1. Visais atvejais Jūsų asmens duomenis saugome ne ilgiau,negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisėsaktai, jei juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimas. Detali informacija apie asmens duomenų saugojimo laikotarpius galite rasti šios Privatumo politikos skyriuje „Kaip naudojame Jūsų asmens duomenis“. 

5. JŪSŲ TEISĖS

5.1. Šioje Privatumo politikos dalyje apžvelgiame duomenų apsaugos teisės aktuose numatytas Jūsų teises.  Šioje Privatumo politikoje pristatome tik pagrindinius aspektus.

5.2. Jūs turite šias su asmens duomenų apsauga susijusias teises:

5.2.1. teisę gauti informaciją apie asmens duomenų tvarkymą;

5.2.2. teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, kuriuos mes saugome;

5.2.3. teisę reikalauti ištaisyti Jūsų asmens duomenis, kuriuos mes saugome (daugelį jų galite ištaisyti prisijungę prie savo paskyros);

5.2.4. teisę paprašyti, kad mes pašalintume Jūsų asmens duomenis („teisė būti pamirštam“);

5.2.5. teisę apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą;

5.2.6. teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys;

5.2.7. teisę atšaukti sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis;5

5.3. Jei norite įgyvendinti savo teises, arba turite klausimų dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo ar teisių įgyvendinimo, rašykite mums elektroninio paštu info@parfumerija-tau.lt

5.4. Teisė gauti informaciją apie asmens duomenų tvarkymą. Informaciją apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą pateikiame duomenų rinkimo metu. Turite teisę gauti informaciją apie tvarkomus asmens duomenis susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu.  Ją taip pat galite visada rasti šioje Privatumo politikoje .

5.5. Teisė susipažinti su savo asmens duomenimis, kuriuos mes tvarkome.Jūs turite teisę gauti iš mūsų patvirtinimą ar tvarkome Jūsų asmens duomenis,  asmens duomenų tvarkymo tikslai, asmens duomenų kategorijos. 

5.6. Mes turime teisę atsisakyti pateikti Jūsų tvarkomus duomenis, jei nustatomos teisės aktuose nurodytos aplinkybės, kurioms esant asmens duomenys nėra teikiami.

5.7. Teisė reikalauti ištaisyti Jūsų asmens duomenis, kuriuos mes saugome. Jūs turite teisę patikslinti visus netikslius savo asmens duomenis ir, atsižvelgiant į tvarkymo tikslus, papildyti visus neišsamius savo asmens duomenis.

5.8. Teisė ištrinti Jūsų asmens duomenis. Šia teise galite pasinaudoti, kai:  asmens duomenų nebereikia, kad būtų pasiekti tikslai, kuriems jie buvo renkami ar kitaip tvarkomi; atšaukiate savo sutikimą ir nėra kito teisinio pagrindo tvarkyti duomenis; nesutinkate, kad asmens duomenys būtų tvarkomi siekiant teisėto mūsų arba trečiosios šalies intereso;  asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai; asmens duomenys turi būti ištrinti laikantis mums taikomų teisės aktų reikalavimų. Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad tam tikrais atvejais šia teise pasinaudoti negalėsite dėl taikomų išimčių.

5.9. Teisė apriboti Jūsų duomenų tvarkymą. Šia teise galima pasinaudoti tokiais atvejais: Jums ginčijant asmens duomenų tikslumą; kai asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, tačiau Jūs nenorite, kad jie būtų ištrinti; kai asmens duomenų nebereikia mūsų duomenų tvarkymo tikslais, tačiau Jūs jų prašote dėl teisinių reikalavimų pareiškimo, vykdymo ar gynimo, arba Jums nesutikus, kad jie būtų tvarkomi remiantis teisėtu mūsų arba trečiosios šalies interesu, kol bus patikrintas Jūsų nesutikimo pagrindas. Apribojus asmens duomenų tvarkymą, mes galime toliau saugoti Jūsų asmens duomenis, tačiau toliau jų netvarkysime, išskyrus: turėdami Jūsų sutikimą;  dėl teisinių reikalavimų pareiškimo, vykdymo ir gynimo; siekdami apsaugoti kitų fizinių ar juridinių asmenų teises arba dėl svarbaus viešojo intereso.

5.10. Teisė į duomenų perkeliamumą. Šią teisę galėsite įgyvendinti tais atvejais, kai Jūsų asmens duomenis tvarkome automatizuotomis priemonėmis (kompiuteriais ir pan.) ir asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra:

5.10.1. Jūsų sutikimas

5.10.2. sutarties vykdymas ar veiksmai, atlikti Jūsų prašymu prieš sudarant sutartį.

5.11. Teisė atšaukti sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis. Tais atvejais, kai Jūsų asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra sutikimas, Jūs turite teisę bet kuriuo metu atšaukti sutikimą. Sutikimo atšaukimas neturės įtakos duomenų tvarkymo teisėtumui iki atšaukimo.

5.12.Teisė pateikti skundą priežiūros institucijai. Jei manote, kad tvarkydami Jūsų asmens duomenis pažeidžiame asmens duomenų apsaugą reglamentuojančius teisės aktus, Jūs turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai. 

6. SLAPUKŲ NAUDOJIMAS

6.1. Mūsų interneto svetainėje, kaip ir daugelyje kitų, taip pat naudojami slapukai. Tai mažos apimties duomenų failai, įrašomi į Jūsų kompiuterį, kurie padeda mums greičiau ir patikimiau pateikti turinį. Jums lankantis mūsų svetainėje, mes galime naudoti slapukus, padedančius mums geriau, greičiau ir patikimiau Jus aptarnauti.

6.2. Paprastai slapukuose nėra saugoma jokia informacija, kuri galėtų tiesiogiai identifikuoti naudotojo tapatybę, tačiau Jūsų asmeninė informacija, kurią mes tvarkome, gali būti siejama su Jūsų naudojimusi kompiuteriu ar kitu įrenginiu, įskaitant naršymą interneto svetainėse ir kita slapukų pagalba gauta ir saugoma informacija.

6.3. Slapukų duomenys nėra perduodami trečioms šalims 

7. KAIP SU MUMIS SUSISIEKTI

7.1. Visais jūsų asmens duomenų tvarkymo klausimais galite kreiptis:

Raštu : UAB SMUIKAS , Linkmenų 25, Vilnius 08217

El. Paštu: info@parfumerija-tau.lt

Telefonu: +37069882848

7.2. Nepavykus išspręsti klausimo su parfumerija-tau.lt ir jeigu jums kyla abejonių dėl Privatumo politikos reikalavimų nesilaikymo , turite teisę kreiptis į priežiūrą vykdančią instituciją, atsakinga už asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų prieziūrą ir kontrolę.